ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ต.ค. 65 ประชุมครูบุคลากรประจำเดือน
24 ต.ค. 65 หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
18 ต.ค. 65 ถึง 21 ต.ค. 65 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
13 ต.ค. 65 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
10 ต.ค. 65 วันออกพรรษา
05 ต.ค. 65 ถึง 08 ต.ค. 65 สอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวง
28 ก.ย. 65 ประชุมครูบุคลากรประจำเดือน
24 ส.ค. 65 ประชุมครูบุคลากรประจำเดือน
12 ส.ค. 65 วันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง
02 ส.ค. 65 ถึง 05 ส.ค. 65 สอบกลางภาค 1/2565
28 ก.ค. 65 วันเฉลิมฯ รัชการที่10
27 ก.ค. 65 ประชุมครูบุคลากรประจำเดือน
14 ก.ค. 65 วันเข้าพรรษา
13 ก.ค. 65 วันอาสาฬหบูชา
29 มิ.ย. 65 ประชุมครูบุคลากรประจําเดือน
ห้องประชุม
17 พ.ค. 65 ถึง 19 พ.ค. 65 กิจกรรมอบรมปรับฐานนักเรียน
กิจกรรมอบรมสานสัมพันธ์พี่น้อง นักเรียนปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565 
หอประชุมธรรมสภา ฝ่ายกิจการนักเรียน