ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
1. ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
รหัสสถานศึกษา : 7034050926
     1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนศรีสุตาวิทยา ตั้งอยู่ เลขที่ 71 หมู่ 5 วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)
           ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170 
           โทรศัพท์  045 953 401  โทรสาร 045 953 402  E-mail : srisutavithaya@gmail.com 
           สังกัด สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 9  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
     1.2 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
     1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (ม. 1 – 6)
 
2. ข้อมูลผู้บริหาร
     2.1. ผู้จัดการโรงเรียน พระครูศรีสุตาลังการ อายุ 52 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตปริญญาโท บริหารการศึกษา
            ปริญญาเอก  Phd สาขาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ วิทยฐานะ  นธ.  เอก ป.ธ. 6 
            ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 16 พฤษภาคม 2559
     2.2 ผู้อำนวยการโรงเรียน  พระมหาบันทอน สุธีโร อายุ  40 ปี  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
           ปริญญาโท พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต(สาขาบริหารการศึกษา) ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
           วิทยฐานะ  น.ธ.เอก ป.ธ.6 ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 16 พฤษภาคม 2559
     2.3 รองผู้อำนวยการ นางสาวมนจันทร์  ปามุทา วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้  วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
     2.4 รองผู้อำนวยการ พระมหาพงษ์ศักดิ์  สิทธิเมธี วุฒิการศึกษา ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต น.ธ.เอก ป.ธ.6 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ 
           วันที่ 1 มิถุนายน 2564
     2.5 ประวัติโดยย่อ  คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา โรงเรียนศรีสุตาวิทยา ตั้งอยู่วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)
           เลขที่ 71 หมู่ที่ 5 ตำบลแก้งเหนือ อําเภอเขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี  สร้างขึ้นโดยมีพระครูศรีสุตาลังการ รศ.ดร. (เจ้าคณะอําเภอเขมราฐ)
           เจ้าอาวาสวัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์) ซึ่งให้ความสําคัญกับการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศชาติ 
           นอกจากนี้ยังเป็นการรักษา ความเป็นสํานักเรียนเก่าแก่ของวัดแห่งนี้ ไว้ซึ่งหลวงปู่แก้ว อดีตเจ้าอาวาส พร้อมด้วยชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัด
           ขึ้น ในปี  พ.ศ. 2455 โดยสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ลําดับ ที่ 20 รหัส 3405032 ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดราษฎร์ ขึ้นทะเบียนเมื่อ  พ.ศ. 2459
           และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2480  โดยได้เปิดการเรียนการสอนวิชามูลกัจจยะนะ  มีพระภิกษุสามเณร
           เข้าศึกษาทั้งประเทศไทยและจากประเทศ สปป.ลาว เป็นจํานวนมาก ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา
           พระปริยัติธรรมวิชามูลกัจจายะนะในสมัยนั้น
 
                     ปี พ.ศ. 2552 พระครูศรีสุตาลังการ ได้ประชุมคณะสงฆ์อําเภอเขมราฐ คณะสงฆ์ตําบลแก้งเหนือ คณะกรรมการหมู่บ้าน
           และชาวบ้านนาขนัน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 โดยมีมติให้เปิดเป็นโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา บริการการศึกษาระดับ
           มัธยมศึกษา (ม. 1 – ม. 6) แก่พระภิกษุสามเณร เพื่อรักษาเอกลักษณ์ความเป็นศาสนทายาท จึงได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนศรีสุตาวิทยา”
           ในปีการศึกษา 2552 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ในนามห้องเรียนโรงเรียนศรีศาสนวิทยา ตําบลขามใหญ่ อําเภอเมือง 
           จังหวัดอุบลราชธานี  
 
                     ปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนศรีสุตาวิทยาได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง เป็นโรงเรียนอย่างถูกต้อง เป็นเอกเทศ ตามใบอนุญาต (แบบ ปส.2)  
          เลขที่ 2/2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559