สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

        ความหมายของตราสัญลักษณ์โรงเรียน
แสงสว่าง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
เทียน หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา เสียสละตนเองให้แสงสว่างแก่ทุกคน
ธัมมจักร หมายถึง การประกาศธัมมจักกัปวัตตนสูตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ดอกบัว หมายถึง สัญลักษณ์แห่งเมืองอุบล และเป็นดอกบัวแห่งพระพุทธศาสนา

ชื่อต้นไม้ประจำโรงเรียน คือต้นโพธิ์ ต้นไม้ในพระพุทธศาสนาที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงบำเพ็ญเพียรจนได้ตรัสรู้
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน พระพุทธรูปปรางค์นาคปรกเก้าเศียร