วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา
     คำบาลี นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา.
     คำแปล แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี.
 
อุดมการณ์บริหาร
     เข้าใจ เข้าถึง แก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียนสู่คุณธรรม
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน
     จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ยึดหลักพระพุทธศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วิสัยทัศน์ผู้บริหาร
     เข้าใจ เข้าถึง แก้ปัญหา พัฒนาผู้เกี่ยวข้องทุกด้าน
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
     บวชเรียนสร้างภูมิปัญญาด้วยหลักไตรสิกขา
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
    สร้างคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา สร้างปัญญาด้วยหลักวิชาการ
 
อัตลักษณ์ของนักเรียน
    อ่อมน้อมถ่อมตน ฝึกฝนใส่ใจ ใฝ่เรียนรู้ กตัญญูสถานศึกษา
 
อัตลักษณ์ของบุคลากร
    รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตสาธารณะ