พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
              1. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
              2. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
              3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และประพฤติตนอยู่ในพระธรรมวินัย
                  มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา
              4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ห่างไกลจากสิ่งเสพติด
              5. ปลูกฝังจิตสำนึกให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนโรงเรียน วัด และชุมชน
              6. ป้องกันและแก้ปัญหาที่จะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตนเอง โรงเรียน วัด และชุมชน
              7. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ดี มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพครู                 
              8. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
              9. พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในให้มีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้
              10. จัดสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร และนักเรียน
              11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
                  โรงเรียนสู่ชุมชนให้มากยิ่งขึ้น
              12. ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ และชุมชนมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
 
เป้าหมาย
             1.ด้านการบริหาร
                 1) พัฒนาระบบการบริหารงานภายในอย่างชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
                     ตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
                 2) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
                 3) พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
                 4) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
                 5) ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความสะอาดร่างกาย มีความ
                     ปลอดภัย และมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนด
                 6) ส่งเสริมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
                 7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์กับวัด และชุมชน
                 8) พัฒนาอาคารสถานที่ให้ความปลอดภัย ปราศจากมลภาวะต่าง ๆ
                 9) ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจและสังคม

             2. ด้านการพัฒนาบุคลากร
                1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
                2) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมี
                   ประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                3) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการศึกษา อบรม สัมมนา มีความรู้ด้านการวิจัยและ
                   มีความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
                4) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีขวัญ กำลังใจ มีสวัสดิการในการครองตน ครองคน
                   ครองงาน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
                5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้
                  และการจัดทำเอกสารต่าง ๆ
                6) ส่งเสริมบุคลากรร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับวัด และชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 
           3.ด้านการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
             1) ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพนักเรียน
             2) ส่งเสริมการออกกำลังกายบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
             3) เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาสุขภาพนักเรียน โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ สิ่งเสพติดต่าง ๆ
             4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน
             5) ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำวัน เล็บมือ เล็บเท้า ความสะอาดของจีวร การครองผ้า
              ถูกระเบียบก่อนเข้าห้องเรียน 
             6) ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  10  ประการ    ประกอบด้วย
                  1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด
                  2. รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง
                  3. การล้างมือให้สะอาดก่อนฉันภัตตาหารและหลังการขับถ่าย
                  4. ฉันภัตตาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด
                  5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ
                  6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
                  7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท
                  8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี
                  9. ทำจิตให้ร่าเริง แจ่มใสอยู่เสมอ
                10. มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม
           4.ด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน
             1) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด และชุมชนอย่างต่อเนื่อง
             2) จัดให้มีการประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน และการประชุมผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
             3) ประสานงานการประชาสัมพันธ์กิจการ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ชุมชนรับทราบ
                 และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนที่มีต่อชุมชน
             4) จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมถวายสักการะผู้ปกครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
             5) จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมระดมทุนส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี หรือมีฐานะยากจน
             6) จัดให้มีกองทุนส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียน ให้ได้รับการศึกษา อบรม ในระดับการศึกษา
                ที่สูงขึ้น

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
    1. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่ดี ปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย 
         กฎระเบียบของคณะสงฆ์ และกฎระเบียบของโรงเรียน
    2. เป็นผู้ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนได้ตามศักยภาพของตน
    3. เป็นผู้มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลจากสิ่งเสพติด
    4. มีความภูมิใจในความเป็นสมณะ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
    5. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์
    6. เป็นผู้มีความกระตือรือร้น มีการพัฒนาตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
                 ได้ถูกต้องเหมาะสมตามสมณสารูป
    7. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่าง
        เหมาะสม
    8. เป็นผู้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมสถานศึกษาเดียวกัน และช่วยงานส่วนรวมด้วยความ
        ศรัทธา
    9. มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีมารยาทงาม
 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากร
     ขยัน   ประหยัด   ซื่อสัตย์      มีวินัย
     สุภาพ   สะอาด   สามัคคี มีน้ำใจ
     ประกอบกิจด้วยความขยัน หมั่นศึกษาหาความรู้
     กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สมบูรณ์ด้วยมารยาท