ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

รปภาพ2

เมื่อปี พ.ศ. 2552ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระครูศรีสุตาลังการ ได้ประชุมคณะสงฆ์อำเภอเขมราฐ คณะกรรมการหมู่บ้าน ทายกทายิกาบ้านนาขนัน

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 มีมติให้เปิดเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา บริการการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ม. 1 – ม. 6) แก่พระภิกษุสามเณร เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ามาบวชเรียนมีความรู้และทักษะในวิชาพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญศึกษาจะได้มีความรู้ความสามารถในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง

และเป็นกำลังสำคัญในการจรรโลงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อรักษาเอกลักษณ์ความเป็นศาสนทายาท จึงได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนศรีสุตาวิทยา”

ในปีการศึกษา 2552 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในนามห้องเรียนโรงเรียนศรีศาสนวิทยา(บ้านด้ามพร้า) ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2559 ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนอย่างถูกต้อง เป็นเอกเทศ ตามใบอนุญาต (แบบ ปส.2)ตามมติมหาเถระสมาคม เลขที่ 2/2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ปัจจุบันมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระครูศรีสุตาลังการ เป็นผู้จัดการ มีพระมหาบันทอน สุธีโร เป็นผู้อำนวยการ มีครู/บุคลากร 16 รูป/คน มีนักเรียน 132 รูป(พ.ศ.2560)