พิธีปฐมนิเทศเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

620516 12พิธีปฐมนิเทศเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนศรีสุตาวิทยา ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูศรีสุตาลังการ ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธาน พระมหาบันทอน สุธีโร ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวถวายรายงานในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.๓ ม.๖ โรงเรียนศรีสุตาวิทยา

620307 38พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เเละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนศรีสุตาวิทยา ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

620225 08โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียน ณ อำเภอภูเรือ-หนองหิน จังหวัดเลย โรงเรียนศรีสุตาวิทยา วัดบ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์) ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...