โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

620225 08โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียน ณ อำเภอภูเรือ-หนองหิน จังหวัดเลย โรงเรียนศรีสุตาวิทยา วัดบ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์) ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒