พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.๓ ม.๖ โรงเรียนศรีสุตาวิทยา

620307 38พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เเละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนศรีสุตาวิทยา ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓