มี 316 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QRค้นหาเพจอย่างรวดเร็วด้วยคิวอาร์โค้ด
facebookFacebook Messenger search iconเพิ่มเติม

๑.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

ขอบข่ายงาน

1. จัดทำแผนงาน โครงการบริหารงานงบประมาณประจำปี

2. ดำเนินงานและตรวจสอบงานการเงินและบัญชี จัดส่งและเก็บรักษาเงินให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน

3. จัดทำบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างเงินงบประมาณ และเงินอื่นที่หัก ณ ที่จ่าย พร้อมจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

4. รับเงินบำรุงการศึกษา เงินบริจาค และเงินลงทะเบียนทางการศึกษาของนักเรียน

5. จัดทำบัญชีการเงินของโรงเรียนทุกประเภท จัดทำทะเบียนคุมหลักฐานการเงิน การเบิกจ่ายเงินและใบเสร็จคุมรับเงินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

6. เบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษา เงินงบประมาณหมวดอุดหนุนประเภทและเงินงบประมาณอื่นที่ได้รับ

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีโครงสร้างกลุ่มงาน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของโ.รงเรียน

- มีบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง เป็นระบบและปัจจุบัน

- มีบัญชีเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษา  และบัญชีเงินรับบริจาค

- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมตรวจสอบงานการเงินและบัญชีประจำปี

- มีปฏิทินการดำเนินงานประจำปี

๒.ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

ขอบข่ายงาน

1. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ กรณีหัวหน้าฝ่ายไม่อยู่ ลา หรือไปราชการ

2. จัดทำทะเบียนคุมและเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบการเงินและพัสดุ รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. เก็บรักษาบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียน

4. เบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารของโรงเรียน

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีคำสั่งแต่งตั้งหัวฝ่ายบริหารงบประมาณ

- มีทะเบียนและเอกสาร  แบบฟอร์มระเบียบการเบิกจ่ายเงินและพัสดุ

- มีคำสั่งแต่งคณะกรรมการเบิกจ่ายบัญชีธนาคารของโรงเรียน

๓.งานการเงินและบัญชี

ขอบข่ายงาน

1. ควบคุมและเก็บรักษาเอกสารการเงินที่สำคัญ พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนการเงินตามระเบียบงานการบัญชี

2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามบัญชีสั่งจ่าย

4. จัดทำงบเงินคงเหลือประจำวัน

5. จัดทำเอกสารการกู้ยืมเงินสวัสดิการของโรงเรียน

6. จัดทำบัญชีการจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทนของบุคลากรภายในโรงเรียน

7. จัดทำเอกสารใบอนุโมทนาบัตรแก่ผู้บริจาคเงินหรือสิ่งของแก่โรงเรียน

8. เก็บเอกสารการเบิก-จ่ายเงินทุกชนิดอย่างเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมให้การตรวจสอบได้

9. สรุปงบดุลการใช้จ่ายประจำเดือน

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีบัญชีรายรับ - รายจ่ายเป็นปัจจุบัน

- มีคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

- มีเอกสาร/ใบอนุโมทนา/แบบฟอร์มให้ผู้บริจาคเงินและสิ่งของให้กับโรงเรียน

- มีเอกสารการจัดทำงบประมาณทุก ๆ เดือน

- มีสมุดรายชื่อผู้ให้ความอุปถัมภ์โรงเรียน

๔.งานแผนงานและสารสนเทศ

ขอบข่ายงาน

1. รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงเรียน จัดทำเป็นสารสนเทศของโรงเรียน

2. จัดทำแผนงาน โครงการบริหารงานภายในโรงเรียนทุกฝ่าย

3. จัดทำเอกสารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

4. ให้บริการข้อมูลสารเทศของโรงเรียนทุกด้าน

5. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีคำสั่งแต่งตั้งให้คณะบุคคลจัดทำสารสนเทศของโรงเรียน

- มีแผนงาน/โครงการการบริหารงานโรงเรียน

- มีเอกสารสารสนเทศของโรงเรียน

- มีปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี

๕.งานจัดทำแผนบริหารงบประมาณ

ขอบข่ายงาน

1. จัดทำแผนบริหารงานงบประมาณประจำปี

2. นิเทศ ติดตามบริหารงานงบประมาณประจำปี

3. จัดทำแผนงานจัดหาทุนสนับสนุนการบริหารงานภายใน

4. สรุปแผนการบริหารงบประมาณประจำปี

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีแผนการบริหารงานงบประมาณประจำปี

- มีแบบนิเทศ/ติดตามงานงบประมาณประจำปี

- มีแผนปฏิบัติงานงบประมาณประจำปี

- มีเอกสารการสรุปการบริหารงานงบประมาณประจำปี