มี 340 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QRค้นหาเพจอย่างรวดเร็วด้วยคิวอาร์โค้ด
facebookFacebook Messenger search iconเพิ่มเติม

๑.หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ขอบข่ายงาน

1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

2. กำกับ ติดตาม นิเทศการบริหารกลุ่มงานฝ่ายวิชาการ

3. จัดทำแผนปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ/โครงสร้างฝ่าย

4. นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู-อาจารย์

5. ประสานงานกับฝ่ายบริหารในการวางแผนงาน

6. ร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

7. ส่งเสริมให้ครู-อาจารย์ทำผลงานการวิจัยในชั้นเรียน

8. ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนสอน

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีแผนงานนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานฝ่ายวิชาการ

- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายใน

- มีการจัดระบบงานชัดเจน

- มีแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชา

- มีโครงสร้างกลุ่มงานฝ่ายวิชาการ

๒.ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 ขอบข่ายงาน

1. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรณีที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการลา หรือไปราชการ

2. รับผิดชอบงานในกลุ่มงานฝ่ายวิชาการ ตามที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการมอบหมาย

3. ติดต่อ ประสานงานกับบุคลากรภายในโรงเรียนด้านวิชาการ

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบ ชัดเจน และต่อเนื่อง

- บุคลากรภายในโรงเรียน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าร้อยละ 90

๓.งานหลักสูตร

ขอบข่ายงาน

1. วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย และต่อเนื่อง

3. นิเทศครู-อาจารย์ในการนำหลักสูตรไปใช้

4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

5. ส่งเสริมให้ครู-อาจารย์ทำการวิเคราะห์หลักสูตรก่อนสอน

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีหลักสูตรสถานศึกษาครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ

- มีหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- มีหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษา

- มีแผนงานการนิเทศการนำหลักสูตรไปใช้

๔.งานการจัดการเรียนรู้

 ขอบข่ายงาน

1. ประสานงานกับครู-อาจารย์ ในการเลือกรายวิชาที่สอน

2. จัดทำตารางการจัดการเรียนรู้ ประจำภาคเรียน/ประจำปี

3. จัดครูเข้าสอนตามตาราง และจัดครูเข้าสอนแทน

4. จัดทำเอกสารหลักสูตรเกี่ยวกับงานการจัดการเรียนรู้

5. ส่งเสริมให้ครูทำการสอนอย่างหลากหลาย

6. ส่งเสริมให้ครู-อาจารย์ทำการวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนสอน

7. ประสานงานการทำเอกสารการจัดการเรียนรู้

8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีแผนงานสำรวจครู-อาจารย์ก่อนจัดตารางเรียน

- มีตารางเรียน ตารางสอนของครู-อาจารย์

- มีทะเบียนการสอนแทนของครู-อาจารย์

- มีเอกสารการวิเคราะห์ผู้เรียน

๕.งานทะเบียนและวัดผล

ขอบข่ายงาน

1. จัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรมงานทะเบียนและวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

2. รวบรวมระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดผล

3. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนและวัดผลประจำปี

4. จัดหาเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์งานทะเบียนและวัดผล

5. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

6. จัดทำคู่มือการสอบระหว่างภาค ปลายภาค

7. จัดทำประกาศผลการเรียน การสอบแก้ตัว การเรียนซ้ำของนักเรียน

8. เก็บรักษาเอกสาร หลักฐานงานทะเบียนและวัดผลให้เป็นระบบ ปลอดภัย

9. จัดทำแบบฟอร์มเอกสารงานทะเบียนและวัดผล

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีแผนงานทะเบียนและวัดผลประเมินผล

- มีปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี

- มีคู่มือการสอบระหว่างภาค-ปลายภาค

- มีเอกสาร หลักฐาน งานทะเบียนและแบบฟอร์ม

- มีแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดผล ไว้บริการนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง

- มีการจัดทำเอกสาร หลักฐานงานทะเบียนชัดเจน

- มีแบบประเมินผลนักเรียน ปพ.1 – ปพ.9