มี 336 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QRค้นหาเพจอย่างรวดเร็วด้วยคิวอาร์โค้ด
facebookFacebook Messenger search iconเพิ่มเติม

๑.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

ขอบข่ายงาน

1. อำนวยการ ควบคุม ดูแลการบริหารกลุ่มงานฝ่ายบุคคล

2. ประสานงานกับบุคลากรในฝ่าย ในการกำหนด จัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร

3. ร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

4. จัดทำเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานบุคคล เช่น แบบฟอร์มใบลา สมุดลงเวลาปฏิบัติหน้าที่

5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคคล

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียน

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหารงานบุคคล

- มีแผนงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนางานบุคคล

- มีเอกสาร แบบฟอร์มใบลา และสมุดลงเวลาปฏิบัติหน้าที

-มีปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบุคคลประจำปี

-มีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

๒.ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

ขอบข่ายงาน 

1. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล กรณีที่หัวหน้าไม่อยู่ ลา หรือไปราชการ

2. จัดหาแฟ้มเอกสารงานบุคคล จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3. รวบรวมระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหารงานบุคคล

- มีแผนงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนางานบุคคล

- มีเอกสาร แบบฟอร์ม ใบลาและสมุดลงเวลาปฏิบัติหน้าที

-มีปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบุคคลประจำปี

-มีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

๓.งานทะเบียนประวัติบุคลากร

ขอบข่ายงาน 

1. จัดทำเอกสารงานบุคคล เช่น แบบฟอร์มใบสมัคร, ทะเบียนประวัติครู, บัตรประจำตัวครู, การเสนอขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์, สรุปการขาด การลาของบุคลากร

2. จัดทำบัญชีและทะเบียนการสอนของครูทั้งครูประจำและครูพิเศษ

3. สำรวจจำนวนชั่วโมงครูสอนประจำเดือน

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีแบบฟอร์ม เอกสาร ทะเบียนใบสมัครครู

- มีสมุดบันทึกการขาด ลา ของบุคลากร

- มีบัญชี และทะเบียนการสอนของครูประจำ และ ครูพิเศษ

-มีสมุดสำรวจชั่วโมงของครูสอนประจำเดือน

๔.งานปกครองนักเรียน

ขอบข่ายงาน

1. ทำหน้าที่บริหารงานปกครอง จัดระบบ ระเบียบ ขั้นตอน วางแผนงาน พัฒนานักเรียนตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน

2. จัดทำระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการปกครองนักเรียน ส่งเสริมการทำงานของคณะกรรมการนักเรียน

3. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานปกครอง

4. ควบคุม ดูแล ติดต่อประสานงานปกครอง

5. กำกับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผลงานปกครอง

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

-มีคำสั่งแต่งตั้งคระบุคคลให้ทำหน้าที่บริหารงานปกครอง

-มีแผนงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนางานปกครองของนักเรียน

-มีกฎระเบียบ ข้อบังคับของงานปกครอง

-มีปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี

-มีแบบฟอร์มการนิเทศติดตามผลงานปกครอง

๕.งานบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ขอบข่ายงาน

1. วางแผนงาน โครงการเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้งบุคลากรประจำปี ตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เกี่ยวกับสัดส่วนนักเรียนต่อครู

2. ประสานงานการเสนอบรรจุและแต่งตั้งครูประจำการ

3. จัดทำทะเบียนการบรรจุและแต่งตั้งครูประจำการ

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

-มีแผนงานโครงการ/กิจกรรมการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

-มีแบบฟอร์ม/เอกสารการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

-มีทะเบียนการบรรจุแต่งตั้งครูประจำการ