มี 300 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QRค้นหาเพจอย่างรวดเร็วด้วยคิวอาร์โค้ด
facebookFacebook Messenger search iconเพิ่มเติม

๑.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ขอบข่ายงาน

1. จัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรมการบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2. อำนวยการ ดูแลการทำงานของบุคลากรกลุ่มงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3. ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานภายในโรงเรียน

4. นิเทศการทำงานบุคลากรกลุ่มงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5. เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรกลุ่มงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

6. สรุปผลการดำเนินงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปประจำปี

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีแผนงาน โครงการ/กิจกรรมฝ่าย

- มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกลุ่มงานฝ่าย

- มีการจัดระบบงานชัดเจน

- มีการสรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย

๒.ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ขอบข่ายงาน 

1. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรณีที่หัวหน้าฝ่ายไม่อยู่ ลากิจ หรือไปราชการ

2. ร่วมจัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรมการบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3. จัดทำเอกสาร หลักฐาน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป

4. จัดทำเอกสารงานข้อมูลสารสนเทศงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5. จัดทำแบบประเมินผลงานของบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีการจัดระบบการทำงานอย่างชัดเจน

- มีแผนปฏิบัติงานฝ่าย

- มีการจัดโครงสร้างการบริหารกลุ่มงานฝ่าย

- มีเอกสาร หลักฐานประกอบการปฏิบัติงานฝ่าย

- มีแผนงานสารสนเทศฝ่าย

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย

๓.งานธุรการ/สารบรรณ

ขอบข่ายงาน 

1. จัดระบบงานสารบรรณภายในโรงเรียน

2. ร่างพิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการ ลงทะเบียนหนังสือเข้า – หนังสือออก

3. บันทึกการประชุมสามัญประจำเดือน

4. นำส่งหนังสือราชการของโรงเรียน

5. จัดทำแบบฟอร์มหนังสือ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

6. รวบรวมกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. จัดทำแฟ้มเอกสารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีแผนงานจัดระบบงานสารบรรณของโรงเรียน

- มีสมุดทึกการประชุมประจำเดือน

- มีเอกสารการสรุปงานสารบรรณ

- มีแบบฟอร์ม เอกสารและแฟ้มเอกสาร

- มีแฟ้มเอกสาร กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่ง

๔.งานพัสดุ/ครุภัณฑ์

 ขอบข่ายงาน 

1. จัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ-ครุภัณฑ์

2. จัดทำแบบฟอร์มเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์

3. ดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน

4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ภายในโรงเรียน

5. ลงทะเบียนรหัสพัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน

6. จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน

7. สำรวจพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เพื่อเสนอซ่อมบำรุง

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีแผนงานโครงการพัฒนางานพัสดุ ครุภัณฑ์

- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะบุคคลในการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์

- มีแบบฟอร์มเอกสาร หลักฐานงานพัสดุครุภัณฑ์

- มีสมุดลงทะเบียนพัสดุครุพันภัณฑ์

- มีแบบสำรวจพัสดุครุภัณฑ์

๕.งานห้องสมุดและเทคโนโลยี

ขอบข่ายงาน 

1. จัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุดและเทคโนโลยี

2. จัดระบบการทำงานห้องสมุด รหัสหมวดหมู่หนังสือ

3. ให้บริการทรัพยากรห้องสมุดแก่ครู-อาจารย์และผู้เรียน

4. จัดนิทรรศการแสดงหนังสือใหม่

5. ดูแล ซ่อมบำรุงหนังสือเก่าที่ชำรุด

6. สนับสนุน ร่วมมือกับครู-อาจารย์ในการให้บริการแก่ผู้เรียน

7. จัดทำสถิติข้อมูลของผู้ใช้บริการห้องสมุดประจำวัน และสรุปประจำเดือน/ปี

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีแผนงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด

- มีสมุดบักทึกรหัสหมวดหมู่หนังสือ

- มีแผนภูมิ/สถิติการใช้ห้องสมุด

- มีเอกสารสรุปการใช้ห้องสมุดประจำปี