ผู้จัดการโรงเรียน

(พระครูศรีสุตาลังการ รศ.ดร.)

ภาระหน้าที่งาน

001

1. กำหนดนโยบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของงานในการบริหารโรงเรียน

2. กำกับ ติดตามความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา

3. ควบคุม ดูแล การบริหารงานของโรงเรียน

4. ส่งเสริม สนับสนุนการทำงานของบุคลากรให้มีความก้าวหน้า

5. ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสามัญประจำเดือน

6. ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการโรงเรียน

7. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีแผนกลยุทธ์ นโยบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของงานการบริหารโรงเรียนชัดเจน เป็นรูปธรรม

- มีการรายงานความก้าวหน้าประจำปีของโรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา

- มีบันทึกการประชุมสามัญประจำเดือน และบันทึกการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน

- มีแผนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน   อื่น ๆ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

(พระมหาบันทอน สุธีโร) 

 ขอบข่ายงาน

05

1. ควบคุม ดูแลการบริหารโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. กำกับ นิเทศติดตามการทำงานของบุคลากรทั้ง 4 ฝ่าย

3. อำนวยการบริหารงานภายในทุกเรื่อง

4. จัดทำแผนบริหารงานประจำปี

5. พิจารณา วินิจฉัยปัญหาทางการบริหารโรงเรียน

6. จัดทำแผนส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ

7. ประสานงานกับชุมชนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

8. นิเทศการทำงานของบุคลากร

9. ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ, งานบุคคล,งานงบประมาณ

10. ปฏิบัติหน้าที่ลงนามหนังสือออก, ประกาศ, คำสั่งภายใน

11. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้จัดการมอบหมาย

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

 ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีทำแผนกลยุทธ์การบริหาร, แผนปฏิบัติการประจำปี, แผนการนิเทศงานภายใน

- มีการกำหนดวันประชุมสามัญประจำเดือน

- มีแผนส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการภายใน

- มีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานภายใน

- มีแผนการประกันคุณภาพภายใน

- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการบริหารงานภายใน

- มีการจัดทำแฟ้มงานภายใน