ผู้บริหาร/บุคคลากร

คณะผู้บริหาร/บุคลากร

001พระครูศรีสุตาลังการ ผศ.ดร.
(น.ธ.เอก,ป.ธ.๖,พธ.บ,ศศ.ม,ปร.ด.)

ผู้จัดการโรงเรียน

05พระมหาบันทอน สุธีโร
(น.ธ.เอก,ป.ธ.๖,วศ.บ,พธ.ม)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

62 0021พระมหาจินดา สงฺฆภทฺโท
(น.ธ.เอก,ป.ธ.๖)

ครูสอนพิเศษ

 

DSC08953นายประสาท บุบผาดี (รบ.บ.)

นักวิชาการ

DSC08968นางพัชชา ธน.ยอด (ค.บ.)

ครูสอนพิเศษ

DSC08960นายปราณี ขันสิงห์ (ศศ.ม)

ครูสอนภาษาบาลี

DSC08964นางสาวอารีพร พุทธรักษา (วท.บ.)

ครูประจำ

DSC08956นายกฤษดา สารเหล่าโพธิ์ (บธ.บ.)

ครูประจำ

DSC08958นางสาวมนจันทร์ ปาทุมา (ศศ.ม.)

ครูประจำ

DSC08962นางดรุณี กอทอง (ศศ.ม)

ครูประจำ

DSC08966นางสาวโสรญา ท่าหาญ  (วท.บ.)

ครูประจำ

 

03นางวิมลทยา กรมสูงเนิน

แม่บ้าน

05นางประหยัด ชูญาติ

แม่บ้าน

04นายไพบูลย์ มังคละพลัง

ภารโรง/พนักงานขับรถ