ผู้บริหาร/บุคคลากร

ผู้บริหาร/บุคลากร

001พระครูศรีสุตาลังการ ผศ.ดร.
(น.ธ.เอก,ป.ธ.๖,พธ.บ,ศศ.ม,ปร.ด.)

ผู้จัดการโรงเรียน

89025320 580003029273776 7239287503348301824 o 8พระมหาบันทอน สุธีโร
(น.ธ.เอก,ป.ธ.๖,วศ.บ,พธ.ม)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

DSC08958
นางสาวมนจันทร์ ปาทุมา
(ศศ.ม.)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

DSC08953นายประสาท บุบผาดี 
(ร.บ)

นักวิชาการ

62 0021พระมหาจินดา สงฺฆภทฺโท
(น.ธ.เอก,ป.ธ.๖)

ครูสอนพิเศษ

02พระมหาพงษ์ศักดิ์ สิทฺธิเมธี
(น.ธ.เอก,ป.ธ.๖,พธ.บ,ร.ม)

ครูสอน

DSC08964นางสาวอารีพร พุทธรักษา
(วท.บ.)

ครูประจำ

DSC08956นายกฤษดา สารเหล่าโพธิ์ 
(บธ.บ.)

ครูประจำ

DSC08960นายปราณี ขันสิงห์ 
(ศศ.ม)

ครูสอนภาษาบาลี

DSC08962นางดรุณี กอทอง 
(ศศ.ม)

ครูประจำ

DSC08966นางสาวโสรญา ท่าหาญ  
(วท.บ.)

ครูประจำ

 

03นางวิมลทยา กรมสูงเนิน

แม่บ้าน

05นางประหยัด ชูญาติ

แม่บ้าน

04นายไพบูลย์ มังคละพลัง

นักการภารโรง/ขับรถ