ผู้เข้าชมขณะนี้

มี 62 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ผู้บริหาร/บุคลากร

ผู้บริหาร/บุคลากร

seesuta

พระครูศรีสุตาลังการ (หนูกาญจน์) รศ.ดร.

(ป.ธ.๖,พธ.บ.,ศษ.ม.ph.D)

ผู้จัดการโรงเรียน

banthon
พระมหาบันทอน สุธีโร
(ป.ธ.๖,วศ.บ.,พธ.ม.)
ผู้อำนวยการโรงเรียน

pongsak
พระมหาพงษ์ศักดิ์ สิทฺธิเมธี

(ป.ธ.๖,พธ.บ.,ร.ม.)
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

monchan
นางสาวมนจันทร์ ปามุทา
(น.บ.,ค.ม.บริหารการศึกษา)
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

chinda

พระมหาจินดา สงฺฆภทฺโท
(ป.ธ.๖)
งานปกครอง

satien
พระมหาเสถียร รตนญาโณ
(ป.ธ.๔,วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ครูสอนพิเศษ 

prasart
นายประสาท บุบผาดี 
(ร.บ.ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

areeporn

นางสาวอารีพร พุทธรักษา
(วท.บ.สาธารณสุขชุมชน)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน
งบประมาณ

kritsada

นายกฤษดา สารเหล่าโพธิ์ 
(บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

pranee
นายปราณี ขันสิงห์ 
( ป.ธ.๕,พธ.บ.,ศษ.ม.)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

daruneeko

นางดรุณี  กอทอง  
(วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

Soraya

นางสาวโสรญา ท่าหาญ  
(วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
นายทะเบียน

navarat

 นางสาวนวรัตน์ สายสุดตา
( ค.บ.คณิตศาสตร์ )
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 daruneeduangนางสาวดรุณี ด้วงทอง
(ค.บ.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การศึกษา)

งานบัญชี/งานสารสนเทศ

Sasipron นางสาวศศิพร กำไรงาม 
(วท.บ.ชีววิทยา)
งานทะเบียนและวัดผล

wimonthaya
นางวิมลทยา กรมสูงเนิน
แม่บ้าน

prayat
นางประหยัด ชูญาติ
แม่บ้าน

phaiboon
นายไพบูลย์ มังคละพลัง
นักการภารโรง/ขับรถ