ผู้บริหาร/บุคลากร

ผู้บริหาร/บุคลากร

001
พระครูศรีสุตาลังการ (หนูกาญจน์) รศ.ดร.

(น.ธ.เอก,ป.ธ.๖,พธ.บ,ศศ.ม,ปร.ด.)

ผู้จัดการโรงเรียน

89025320 580003029273776 7239287503348301824 o 8
พระมหาบันทอน สุธีโร
(น.ธ.เอก,ป.ธ.๖,วศ.บ,พธ.ม)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

02พระมหาพงษ์ศักดิ์ สิทฺธิเมธี
(น.ธ.เอก,ป.ธ.๖,พธ.บ,ร.ม)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

DSC08958
นางสาวมนจันทร์ ปาทุมา
(ศศ.ม.)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

     
 

DSC08953นายประสาท บุบผาดี 
(ร.บ)
นักวิชาการ

62 0021พระมหาจินดา สงฺฆภทฺโท
(น.ธ.เอก,ป.ธ.๖)
ครูสอนพิเศษ

182354873 2860287320852646 103289967197280697 nพระมหาเสถียร รตนญาโณ
(น.ธ.เอก,ป.ธ.๔,วท.บ.)
ครูสอนพิเศษ 

DSC08964นางสาวอารีพร พุทธรักษา
(วท.บ.)
ครูประจำ

DSC08956นายกฤษดา สารเหล่าโพธิ์ 
(บธ.บ.)
ครูประจำ

DSC08960นายปราณี ขันสิงห์ 
(ศศ.ม)
ครูสอนภาษาบาลี

DSC08962นางดรุณี กอทอง 
(ศศ.ม)
ครูประจำ

DSC08966นางสาวโสรญา ท่าหาญ  
(วท.บ.)
ครูประจำ

175443092 2605533809745430 8341798175778453648 n

นางสาวศศิพร กำไรงาม 
(วท.บ.)
ครูประจำ

 

 88357410 2500457753602487 3827104864790380544 n
นางสาวดรุณี ด้วงทอง
(ค.บ.)
ครูสอน

 

03นางวิมลทยา กรมสูงเนิน

แม่บ้าน

05นางประหยัด ชูญาติ

แม่บ้าน

04นายไพบูลย์ มังคละพลัง

นักการภารโรง/ขับรถ