พันธกิจ วิสัยทัศน์

 

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน

รปภาพ4๑.เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ามาบวชเรียนใน โรงเรียนพระปริยัติธรรม

๒.เพื่อให้เป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สำหรับพระภิกษุ สามเณร

๓.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะวิชาพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญศึกษา

๔.เพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีความรู้ ความสามารถในการบำเพ็ญประโยชน์ แก่ประชาชนได้อย่าง กว้างขวาง และเป็นกำลังสำคัญในการจรรโลงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 

 

วิสัยทัศน์ของรงเรียน

รปภาพ5จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ยึดหลักพระพุทธศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

 

 

 

 

นโยบายของโรงเรียน

๑.เน้่นส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทางด้านสามัญศึกษา ควบคู่กับ นักธรรม และภาษาบาลี

๒.เร่งพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นเป็นสำคัญ

๓.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความรู้ทักษะพื้นฐาน สามารถนำหลักธรรมคำสอน ทางพระพุทธศาสนา ได้เผบแผ่ได้อย่างมีคุณภาพ

๔.เร่งพัฒนาอาคาร สถานที่และจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ ต่อการเรียนรู้

๕.ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ซื้อสัตย์ ประหยัด อดทน

๖.ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดจาก สิ่งเสพติดทุกประเภท

๗.เร่งพัฒนาการบริหารและจัดการให้เป็นระบบครบวงจร