คณะกรรมการโรงเรียนศรีสุตาวิทยา

คณะกรรมการโรงเรียนศรีสุตาวิทยา ชุดที่ ๑ ๒๕๕๙-๒๕๖๒

ประชุมวันที่๑๑/ม.ค/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีสุตาวิทยา

๗๑ หมู่ ๕ วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๗๐

13  logoschool

พระครูปริยัตยานุการ ดร.

ประธานกรรมการโรงเรียนศรีสุตาวิทยา

11 logoschool

พระครูสุตประภัศรคุณ ดร.

กรรมการโรงเรียนศรีสุตาวิทยา

06 logoschool

พระมหาพรชัย ฉนฺทธมฺโม

กรรมการโรงเรียนศรีสุตาวิทยา

09 logoschool

พระครูอุบลรัตนวิมล ดร.

กรรมการโรงเรียนศรีสุตาวิทยา

05 logoschool

พระมหาบันทอน สุธีโร

กรรมการและเลขานุการโรงเรียนศรีสุตาวิทยา

22 logoschool

พระมหาฤทธิเดช สุเมธี

ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศรีสุตาวิทยา

23 logoschool

พระมหาอภิสิทธิ์ สนฺติกาโม

กรรมการโรงเรียนศรีสุตาวิทยา

18 logoschool

ดร.สัมฤทธิ์ ทองทับ

กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนศรีสุตาวิทยา

19 logoschool

นายถวิล แสงสุกวาว

กรรมการโรงเรียนศรีสุตาวิทยา

20 logoschool

นายพินิจศักดิ์ คำวัน

กรรมการโรงเรียนศรีสุตาวิทยา

24 logoschool

นายเกษม ชูช่วย

กรรมการโรงเรียนศรีสุตาวิทยา

DSC08958 logoschool

นางสาวมนจันทร์ ปาทุมา

กรรมการโรงเรียนศรีสุตาวิทยา