มี 301 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QRค้นหาเพจอย่างรวดเร็วด้วยคิวอาร์โค้ด
facebookFacebook Messenger search iconเพิ่มเติม

นักเรียนจบปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล เกิด วัน/เดือน/ปี

   สามเณรนิพล  ใหญ่รัมย์  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕

   สามเณรธนพัฒน์  ภูนาเพชร  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖

   สามเณรณรงค์  ชาพิทักษ์  ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

   สามเณรสินทวี  ทองทับ  ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖

   พระศุภชัย สุขเพ็ง   ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๐

   สามเณรเจษฎา  แสงฉาย  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๖

   สามเณรณัฐวุฒิ  ภูพิษ  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖

   สามเณรปรมินทร์  ศรีบุระ  ๓ เมษายน ๒๕๔๖

   สามเณรวรจักร  บุญยัง  ๗ ธันวาคม ๒๕๔๖

๑๐

   สามเณรเอนก  สารีรมย์  ๓ มีนาคม ๒๕๔๕

๑๑

   สามเณรศุภณัฐ  ธงฤทธิ์  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

๑๒

   สามเณรทินกร  บุญเทียน  ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖

๑๓

   สามเณรอภิภวัส  อินทร์ชาติ  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

๑๔

   พระศราวุธ  ขำคม  ๒๕ เมษายน ๒๕๓๔

๑๕

   สามเณรกฤตนัย  ชารี  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗

๑๖

   พระมงคล  ชมชิด  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๐๗

๑๗

   สามเณรชาญชัย  ลือนาม  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๕

๑๘

   สามเณรเกรียงชัยศักดิ์  ลัดสวน  ๓ มีนาคม ๒๕๔๖

๑๙

   พระศักดิ์ดา  ขันทอง  ๑ ธันวาคม ๒๕๑๓

๒๐

   สามเณรนาควัฒน์  ลงผิว  ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๖

๒๑

  สามเณรทินกร นิลคำ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๖

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖

   สามเณรโชคสมาน  ทองคำ  ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓

   สามเณรบุญเติม  พิมา  ๑ เมษายน ๒๕๔๓

   สามเณรพร  อ้วนประเสริฐ  ๙ สิงหาคม ๒๕๔๓

   สามเณรประชา  ทีเขียว  ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒

   สามเณรระพีพัฒน์  ประสานสิน  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

   สามเณรรัตนขวัญเมือง  คำเหลา  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

   สามเณรมโนลม  วิไลสุก  ๔ เมษายน ๒๕๔๓

   พระพฤติพงษ์  มีมัน  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๐