ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระครูศรีสุตาลังการ รศ.,ดร.
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2559
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาบันทอน สุธีโร ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2559
เบอร์โทรศัพท์ : 0904541954