บุคลากรสายสนับสนุน

นายประสาท บุบผาดี
นักวิชาการศาสนา

นายปราณี ขันสิงห์
นักวิชาการศาสนา
เบอร์โทร : 0896281095

นางประหยัด ชูญาติ
แม่บ้าน

นางวิมลทยา กรมสูงเนิน
แม่บ้าน

นายไพบูลย์ มังคละพลัง
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง

นายกิตติศักดิ์ จำปาศรี
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง