คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาพรชัย ฉนฺทธมฺโม ดร.
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปริยัตยานุการ ดร.
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุธรรมปทุมมาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอุบลรัตนวิมล ดร.
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรวัชรพงษ์ วงศ์ขาว
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาบันทอน สุธีโร ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุตประภัศรคุณ ดร.
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ทานาฤทัย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สัมฤทธิ์ ทองทับ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษดา สารเหล่าโพธิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ ยุวบุตร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น